A 67
RÜSSELSHEIM - GROSS-GERAU - DARMSTADT - LORSCH - VIERNHEIM 
     
     
    Rechtsrheinische Autobahn: Rüsselsheim - Darmstadt (mit A 3 Emmerich - Rüsselsheim, A 5 Darmstadt - Basel)
       
       
    E 35: Mönchhof-AD - Darmstädter AK
    E 451: Darmstädter AK - Viernheimer AD
     
     
    JUMP TO:  Viernheim      
     
   
 
1    
Textfeld: [1]
1,1
  - MÖNCHHOF - DREIECK <  Köln A 3 Frankfurt  >
          # #
        P*   # # P* 5 Neuhöfer Tann / Hohe Wart
         
#
#
2     6,1   # # - RÜSSELSHEIM - OST
          # # 1
3     7,5   ~ ~ - RÜSSELSHEIMER DREIECK <  Mainz A 60
          ~ ~  
          ~ ~ 6
          ~ ~
4     13,1   ~ ~ - GROSS - GERAU
          ~ ~ 4
5     16,7   ~ ~ - BÜTTELBORN
     
  ~ ~
      T  
~
~ P* T 6 Tankstelle "Büttelborn"  Büttelborn
        ~ ~
6     23,1   ~ ~   - DREIECK DARMSTADT / GRIESHEIM A 672 Darmstadt  >
          ~ ~ 2
            [   A 5 Heidelberg  >
6     24,7     - DARMSTÄDTER KREUZ  Straßenbrücke  140 m
         
 
    A 5 Frankfurt  >
     
  # #  
      TR   # # TRM 7 Raststätte "Pfungstadt"
       
#
#
7     31,3   # # - PFUNGSTADT
          # # 7
8     38,2   # # - GERNSHEIM
     
  # #
      P   # # P   Jägersburger Wald / Forsthaus
        # # 9
             
         
9     47,6 A (3)   A (3) - LORSCH
     
 
      TR     TR Raststätte "Lorsch"
          12
      54,7 P     Benzengarten
         
 
 
10     59,5       - VIERNHEIMER DREIECK <  Kaiserslautern A 6
                   
      A 6            
                   
      Heilbronn            
                     
  – – – – – – – –                      
  [1] Fixpunkt (km 0,0): A 3, AS Raunheim